Thêm Chap Mới

Bạn cần chọn Light novel và điền tên chap và Chap number, cách đơn giản hơn là vào danh sách truyện và chọn "thêm chap mới", bạn sẽ không cần phải điền mấy thứ này

Bạn sẽ chú ý là có 2 mục là Previous Chap Id và Next chap Id, bình thường bạn cứ để trống không cần chọn nó trừ trường hợp đặc biệt như bạn thêm ngang một chap truyện

Dịch giả có thể thêm chú thích của mình bằng nút Thêm Chú Thích

Chú thích sẽ được xem bằng cách đưa trỏ chuột vào hình chú thích

Có thể chèn hình ảnh vào truyện vàou nút "chèn hình"

Hình ảnh sẽ được hiện thị đầy đủ trên novel

Để review lại truyện thì nhấn nút Xem Trước

Bạn có thể xem novel sẽ hiện thị thế nào bên ngoài cổng truyện và cũng như các chú thích

keyboard_capslock