Thêm Chap Mới

Bạn cần chọn manga và điền tên chap và Chap number

Bạn sẽ chú ý là có 2 mục là Previous Chap Id và Next chap Id, bình thường bạn cứ để trống không cần chọn nó trừ trường hợp đặc biệt như bạn thêm ngang một chap truyện

Khi upload truyện thì bạn có thể chọn nhiều hình cùng lúc và thứ tự truyện sẽ được tự động tính toán nhưng phải đúng format.

Tên hình phải được đặt bằng số thứ tự của trang hoặc có số thứ tự của trang ở cuối cùng được ngăn cách bởi dấu gạch ngang (-) hoặc gạch dưới (_).

Nhưng nếu bạn upload sai format cũng đừng lo lắng

Hệ thống sẽ thông báo và giúp bạn nhận biết trang nào được đặt tên sai và bạn chỉ cần sửa lại ô thứ tự kế bên thôi

Sửa thông tin chap

Bạn cần vào trang truyện của mình và chọn chỉnh sửa hình ảnh

Bên trong gồm nhiều chức năng khác nữa :v

Bạn có thể xóa, sửa thứ tự ảnh hoặc tải lại ảnh ở đây

sau khi bạn xóa, sửa thứ tự ảnh hoặc Upload thêm ảnh mới ( nút "Upload toàn bộ" thì không cần) hãy nhớ nhấn nút "Dựng Lại Nội Dung" để hệ thống cập nhập lại nội dung chap truyện

keyboard_capslock