Delete personal Data

Để xóa dữ liệu của bạn, hãy vào personal page và deative account

bạn sẽ thấy danh sách dữ liệu đã ghi nhớ trên web, nhấn và xóa mọi thứ bạn muốn

keyboard_capslock